Friday, August 7, 2009

Shabbat Shalom!

היום יהיה שבת האחרונה בשבילי במידלברי. אני לא אוהבת לומר, אבל אני מתרגשת.

בשבוע אחד, אני אהיה בווסט הרטפורד עם חברים ... אבל אולי יותר חשוב? אוכל נורמלי! לא, זה לא כל כך נכון. אני יותר מתרגשת על החברים -- המשפחה שלי. המשפחה יהודית שלי.

הזמן שלי פה היה טוב, אבל יש הרבה לומר על כל פה -- האוכל, האנשים וגם השבתות. אני חושבת שאולי אני צריכה הרבה שבועות כדי לכתוב של כל.

אבל, בשביל עכשיו ... שבת שלום!

<<<>>>